Bezeichnung Kategorie
De zwo Froe om Brohltal-Bähnschje Gedicht
I bi a Baur Gedicht
verbliaht Gedicht
Niederndorf Ortschaftsinfo
Parz Ortschaftsinfo
Inser Heohfeld Gedicht
Einberg Ortschaftsinfo
KIM Zentrum Ortschaftsinfo
Grub Ortschaftsinfo
Die Trattnach Gedicht
Dirisam Ortschaftsinfo
Der Alte Birnbam Gedicht
Hofreith Ortschaftsinfo
Ortmanau Ortschaftsinfo
Hoamat am Hausruck Gedicht
D´ Hausruckviertler Gedicht